Back

Zákazník souhlasem s těmito pravidly poskytování služeb spánkového poradenství
souhlasí s níže uvedenými pravidly jejich poskytování a bere na vědomí níže
uvedené informace související s poskytováním služeb poradkyní.

Poskytované služby:

1. Poskytované služby poradcem nejsou zdravotními službami. Přestože je
kvalitní spánek důležitý k dobrému zdravotnímu stavu, pokud klient sleduje
poskytnutím služeb zlepšení nebo zachování zdravotnímu stavu, je nezbytné
se obrátit na pediatra.

2. Zvláštní povaha předmětu poskytovaných služeb poradcem má za následek,
že i přestože poradce poskytne služby v souladu s postupy, které odpovídají
nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání, nemusí být dosaženo
požadovaného výsledku klientem. Výsledek poskytovaných služeb je totiž
závislý na faktorech neovlivnitelných poradcem, např. vliv prostředí na
klienta, zdravotní stav klienta, dodržování doporučení poradce klientem,
dosavadní životní styl klienta, pravdivost poskytnutých informací klientem.

Pravidla poskytování služeb:

1. Při uzavření smlouvy jsou použity komunikační prostředky na dálku. Náklady
vzniklé klientovi při jejich použití (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí klient sám.

2. Klient je povinen v maximální možné míře spolupracovat s poradcem
především na úrovni pravdivého předávání informací a dodržování
doporučení poradce.

3. V případě, že klient objedná u poradce službu spánkového plánu, sestaví
poradce individuální doporučení pro klienta a to mu předá nejpozději do 14
dnů od okamžiku, kdy byly současně splněny následující podmínky:
a. byla uhrazena cena příslušné služby;
b. klientem byl předán vyplněný vstupní spánkový dotazník

4. V případě, že klient objedná u poradce službu konzultace, přednášky, nebo
školení bude tato služba poskytnuta po uhrazení ceny příslušné služby
v termínu dohodnutém poradcem s klientem.

5. Možnost konzultací u služeb Spánkový plán je poradcem poskytována od
okamžiku, kdy poradce klientovi sdělí doporučení individuálního
spánkového plánu telefonicky či online.

6. Služba bude poradcem poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, v důsledku čehož
klient nemůže odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření
smlouvy. V případě, že klient vznese výhradu k tomuto ustanovení pravidel, klient bere na vědomí, že objednaná služba bude poskytnuta poradcem až po uplynutí této lhůty k odstoupení od uzavřené smlouvy.

7. V případě, že klient neposkytuje poradci nezbytnou součinnost k řádnému
poskytnutí služeb, je poradce oprávněn smlouvu mezi klientem a poradcem
vypovědět bez výpovědní doby, přičemž v případě této výpovědi se
vypořádání závazku mezi poradcem a klientem řídí odstavcem 4 níže
uvedených platebních podmínek.

8. V případě, že se klient nedostaví v jím objednaném přesně určeném termínu
služeb poradce k individuální konzultaci a zároveň se včas alespoň 2 pracovní
dny před plánovaným termínem individuální konzultace neomluví poradci,
má se za to, že služba byla poradcem poskytnuta, přičemž se užije odstavec
4 níže uvedených platebních podmínek.

Platební podmínky:

1. Cenu služeb je možné hradit bezhotovostně na platební účet
č. 1147912041/3030.
2. Poskytovatel není oprávněn poskytnout své služby do doby uhrazení ceny
poskytované služby. Neníli cena služby uhrazena ani do 14 dní ode dne
učinění objednávky, je poradce oprávněn od uzavřené smlouvy s klientem
odstoupit.
3. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany klienta (např. nedostavení se
na konzultace, nekomunikování ze strany klienta nebo nedodržování
pravidel poskytování služeb), nemá klient nárok na vrácení žádné části ceny
služeb.

4. Platby lze realizovat také prostřednictvím platební karty nebo bankovních tlačítek.

Při platbě kartou je nutné zadat číslo karty, její platnost a třímístný bezpečnostní kód,

který najdete na její zadní straně.

Platbu je nutno potvrdit postupem, který je specifický pro vaši banku.

Provozovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. 

Pro případné reklamace či dotazy k platbám kontaktujte:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Práva z vadného plnění:

1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění poradce (uplatnění
práv z vadného plnění dále jen „reklamace). Reklamace se může týkat
obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poradce. Reklamace
musí obsahovat identifikaci vady a právo z vadného plnění níže uvedené,
které klient uplatňuje.
2. Reklamace musí být podána buď písemně, nebo prostřednictvím
elektronických komunikačních prostředků na dálku.
3. Při vadném poskytnutí služby klient právo požadovat opravu nebo
doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby. Nelzeli
vadu odstranit, má klient právo požadovat náhradní plnění nebo od smlouvy
odstoupit.
4. Reklamaci je nutno učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy vada byla
zjištěna. Poradce je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od přijetí reklamace.
5. O vyřízení reklamace poradce bez zbytečného odkladu vyrozumí klienta.

Ochrana osobních údajů:

1. Poradce prohlašuje, že poskytnutí osobních údajů je povinností klienta
jakožto subjektu údajů za účelem plnění smlouvy ze strany klienta i poradce.

2. Příjemcem osobních údajů podle smlouvy mohou být pouze orgány veřejné
moci, právní zástupce poradce, poskytovatel IT řešení poradce, účetní,
auditor, daňový poradce nebo další obdobný konzultant.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány poradcem po dobu platnosti smlouvy a po
jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Klient prohlašuje, že byl poučen o níže uvedených právech subjektů údajů a
že obsah těchto práv pochopil:
a. Právo na přístup: Právo požádat o poskytnutí informace o zpracování
osobních údajů, kdy je správce povinen bez zbytečného odkladu tuto
informaci poskytnout subjektu údajů a zároveň oprávněn po subjektu
údajů požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace.
b. Právo na opravu/doplnění: Právo požádat, aby správce bez
zbytečného odkladu opravil na žádost subjektu údajů nepřesné
osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt
údajů právo kdykoli doplnit.
c. Právo na výmaz: Právo požádat správce o výmaz subjektem údajů
poskytnutých osobních údajů za podmínek stanovených obecně
závaznými právními předpisy.
d. Právo požadovat omezení zpracování: Právo požadovat, aby správce v
určitých případech omezil zpracovávání osobních údajů subjektu
údajů.
e. Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů správcem, pokud je zpracování osobních údajů
založeno na oprávněných zájmech správce, třetí osoby nebo je
nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v
rámci výkonu veřejné moci.
f. Právo na přenositelnost: Právo obdržet ve strukturované formě
poskytnuté osobní údaje, a to v běžném strojově čitelném formátu.
Tyto údaje může subjekt údajů předat jinému správci nebo přímo
požádat, aby si správci tyto údaje předali mezi sebou.
g. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Právo kdykoli
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, neboť
osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění
smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě jeho souhlasu
se zpracováním.
h. Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů: Právo být
informován o porušení zabezpečení a možném neoprávněném
přístupu k osobním údajům.
i. Právo na vysvětlení: Právo požádat správce o vysvětlení, pakliže
subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování
jím poskytnutých osobních údajů
v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Klient je povinen výše přiznaná práva týkající se ochrany osobních údajů
vykonávat způsobem stanoveným zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením
o ochraně osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních
údajů prováděném poradcem, může klient podat stížnost přímo poradci,
nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6prava
subjektuudaj/d27276).

Závěrečná ustanovení:

1. Poradce je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. V případě sporu mezi klientem spotřebitelem a poradcem může klient
spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém
případě může klient spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení
sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz), a postupovat
dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze
nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení
sporu je rovněž možné prostřednictvím online formuláře na stránkách
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

3. Smlouva mezi klientem a poradcem se řídí českým právním řádem,
především občanským zákoníkem.

V Praze dne 1.2.2022
Ing. Lucie Horešovská Chrástecká, MBA
Rajhradská 27
Praha 19300

IČ: 09477241 Nejsem plátce DPH
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha
20